Mira Capito

Hold: 

  • Årgang

Årgang: 

2007


LøbKortbaneLangbane
50 fri00:36.7600:38.07
100 fri01:40.02
200 fri03:12.6203:09.73
400 fri
800 fri
1500 fri
50 bryst00:47.6500:49.83
100 bryst01:45.7401:46.92
200 bryst03:52.65
50 ryg00:43.07
100 ryg01:32.3201:36.93
200 ryg
50 fly01:02.61
100 fly01:46.40
200 fly
100 im01:34.96-
200 im03:33.23
400 im
Vis alle tider nogensinde